GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (516) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (516) Warnings (0)
1 2 3 35
Prio Original string Translation
Import Nhập khẩu Details

Import

Nhập khẩu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sort by Sắp xếp theo Details

Sort by

Sắp xếp theo
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search by... Tìm kiếm theo... Details

Search by...

Tìm kiếm theo...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search product Tìm kiếm sản phẩm Details

Search product

Tìm kiếm sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Mobile Texture Size (pixels) Kích thước kết cấu di động (pixel) Details

Mobile Texture Size (pixels)

Kích thước kết cấu di động (pixel)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Desktop Texture Size (pixels) Kích thước kết cấu màn hình (pixel) Details

Desktop Texture Size (pixels)

Kích thước kết cấu màn hình (pixel)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Design texture resolution Thiết kế độ phân giải kết cấu Details

Design texture resolution

Thiết kế độ phân giải kết cấu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile. Khi hiển thị thiết kế 2D trên mô hình 3D, kết cấu của thiết kế được tạo với giá trị mặc định là 1024 cho máy tính để bàn, 1024 cho thiết bị di động Android và 512 cho thiết bị iPhone để đảm bảo hiệu suất tốt. Tuy nhiên, độ phân giải mặc định này có thể dẫn đến một số thiết kế bị mờ. Nếu màn hình mặc định không đủ, bạn có thể chỉ định các giá trị tùy chỉnh cho kết cấu. Lưu ý: Đối với iPhone, độ phân giải sẽ luôn được đặt thành 512 bất kể giá trị bạn nhập vào trường 'Kích thước kết cấu di động', vì vượt quá 512 có thể gây ra sự cố trên các kiểu iPhone khác nhau. Thông thường, bạn không nên đặt giá trị cao hơn 2048 pixel đối với máy tính để bàn và 1024 pixel đối với thiết bị di động. Details

When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile.

Khi hiển thị thiết kế 2D trên mô hình 3D, kết cấu của thiết kế được tạo với giá trị mặc định là 1024 cho máy tính để bàn, 1024 cho thiết bị di động Android và 512 cho thiết bị iPhone để đảm bảo hiệu suất tốt. Tuy nhiên, độ phân giải mặc định này có thể dẫn đến một số thiết kế bị mờ. Nếu màn hình mặc định không đủ, bạn có thể chỉ định các giá trị tùy chỉnh cho kết cấu. Lưu ý: Đối với iPhone, độ phân giải sẽ luôn được đặt thành 512 bất kể giá trị bạn nhập vào trường 'Kích thước kết cấu di động', vì vượt quá 512 có thể gây ra sự cố trên các kiểu iPhone khác nhau. Thông thường, bạn không nên đặt giá trị cao hơn 2048 pixel đối với máy tính để bàn và 1024 pixel đối với thiết bị di động.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Advanced AI AI tiên tiến Details

Advanced AI

AI tiên tiến
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Undefined behavior, main mesh is not supported in VTO Hành vi không xác định, lưới chính không được hỗ trợ trong VTO Details

Undefined behavior, main mesh is not supported in VTO

Hành vi không xác định, lưới chính không được hỗ trợ trong VTO
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No main mesh found Không tìm thấy lưới chính Details

No main mesh found

Không tìm thấy lưới chính
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This option only applies during the upload process, once a texture is uploaded, it will be grayed out. To enable/disable mipmaps, delete the texture, toggle the option, and then re-upload the texture. Tùy chọn này chỉ áp dụng trong quá trình tải lên, sau khi kết cấu được tải lên, nó sẽ chuyển sang màu xám. Để bật / tắt mipmap, hãy xóa kết cấu, chuyển đổi tùy chọn và sau đó tải lên lại kết cấu. Details

This option only applies during the upload process, once a texture is uploaded, it will be grayed out. To enable/disable mipmaps, delete the texture, toggle the option, and then re-upload the texture.

Tùy chọn này chỉ áp dụng trong quá trình tải lên, sau khi kết cấu được tải lên, nó sẽ chuyển sang màu xám. Để bật / tắt mipmap, hãy xóa kết cấu, chuyển đổi tùy chọn và sau đó tải lên lại kết cấu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here. Chú ý: Có vẻ như một hoặc nhiều mô hình 3D trong cảnh của bạn nhỏ hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan thích hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước (các) lưới cụ thể bằng phần mềm 3D của bạn để khớp với các phép đo thực của sản phẩm và tải lên lại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Details

Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here.

Chú ý: Có vẻ như một hoặc nhiều mô hình 3D trong cảnh của bạn nhỏ hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan thích hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước (các) lưới cụ thể bằng phần mềm 3D của bạn để khớp với các phép đo thực của sản phẩm và tải lên lại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally larger than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here. Chú ý: Có vẻ như một hoặc nhiều mô hình 3D trong cảnh của bạn lớn hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan thích hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước (các) lưới cụ thể bằng phần mềm 3D của bạn để khớp với các phép đo thực của sản phẩm và tải lên lại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Details

Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally larger than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here.

Chú ý: Có vẻ như một hoặc nhiều mô hình 3D trong cảnh của bạn lớn hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan thích hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước (các) lưới cụ thể bằng phần mềm 3D của bạn để khớp với các phép đo thực của sản phẩm và tải lên lại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Meshes Lưới Details

Meshes

Lưới
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 35

Export as