GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (477) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (477) Warnings (0)
1 2 3 4 5 32
Prio Original string Translation
Optimize Texture Management Tối ưu hóa quản lý kết cấu Details

Optimize Texture Management

Tối ưu hóa quản lý kết cấu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Effortlessly merge textures with identical names into a single texture to optimize performance. When you upload the textures with the same names on multiple materials, Zakeke automatically consolidates them, allowing the browser to download it just once. This optimization minimizes loading times and boosts overall performance, providing a faster and smoother 3D product experience for your customers. Dễ dàng hợp nhất các kết cấu với các tên giống hệt nhau thành một kết cấu duy nhất để tối ưu hóa hiệu suất. Khi bạn tải lên các kết cấu có cùng tên trên nhiều tài liệu, Zakeke sẽ tự động hợp nhất chúng, cho phép trình duyệt tải xuống chỉ một lần. Tối ưu hóa này giảm thiểu thời gian tải và tăng hiệu suất tổng thể, cung cấp trải nghiệm sản phẩm 3D nhanh hơn và mượt mà hơn cho khách hàng của bạn. Details

Effortlessly merge textures with identical names into a single texture to optimize performance. When you upload the textures with the same names on multiple materials, Zakeke automatically consolidates them, allowing the browser to download it just once. This optimization minimizes loading times and boosts overall performance, providing a faster and smoother 3D product experience for your customers.

Dễ dàng hợp nhất các kết cấu với các tên giống hệt nhau thành một kết cấu duy nhất để tối ưu hóa hiệu suất. Khi bạn tải lên các kết cấu có cùng tên trên nhiều tài liệu, Zakeke sẽ tự động hợp nhất chúng, cho phép trình duyệt tải xuống chỉ một lần. Tối ưu hóa này giảm thiểu thời gian tải và tăng hiệu suất tổng thể, cung cấp trải nghiệm sản phẩm 3D nhanh hơn và mượt mà hơn cho khách hàng của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Maybe later Có lẽ sau này Details

Maybe later

Có lẽ sau này
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try now Thử ngay bây giờ Details

Try now

Thử ngay bây giờ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Unlock the power of the Virtual Try-On. Mở khóa sức mạnh của Thử ảo. Details

Unlock the power of the Virtual Try-On.

Mở khóa sức mạnh của Thử ảo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can select your preferred lighting style for the glasses in the VTO Bạn có thể chọn kiểu chiếu sáng ưa thích của mình cho kính trong VTO Details

You can select your preferred lighting style for the glasses in the VTO

Bạn có thể chọn kiểu chiếu sáng ưa thích của mình cho kính trong VTO
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Selecting the "Hidden" mode allows you to hide the final part of the glasses1 temples arms in the VTO. This ensures a consistent appearance and prevents any possible issues with temples being incorrectly positioned behind the ears on different head shapes. Chọn chế độ "Ẩn" cho phép bạn ẩn phần cuối cùng của kính1 cánh tay thái dương trong VTO. Điều này đảm bảo sự xuất hiện nhất quán và ngăn ngừa mọi vấn đề có thể xảy ra với thái dương được đặt không chính xác sau tai trên các hình dạng đầu khác nhau. Details

Selecting the "Hidden" mode allows you to hide the final part of the glasses1 temples arms in the VTO. This ensures a consistent appearance and prevents any possible issues with temples being incorrectly positioned behind the ears on different head shapes.

Chọn chế độ "Ẩn" cho phép bạn ẩn phần cuối cùng của kính1 cánh tay thái dương trong VTO. Điều này đảm bảo sự xuất hiện nhất quán và ngăn ngừa mọi vấn đề có thể xảy ra với thái dương được đặt không chính xác sau tai trên các hình dạng đầu khác nhau.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:21:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest connecting your Zakeke attribute to an option or modifier in your BigCommerce. By connecting the two, you ensure that your customers see all the selected options in their cart and that the attributes/options selected are included in the order in BigCommerce. Plus, you'll have the ability to add a specific price for each option. Without connection, these features will be limited. Learn more here. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke của mình với một tùy chọn hoặc công cụ sửa đổi trong BigCommerce của mình. Bằng cách kết nối cả hai, bạn đảm bảo rằng khách hàng của mình thấy tất cả các tùy chọn đã chọn trong giỏ hàng của họ và các thuộc tính / tùy chọn được chọn được bao gồm trong đơn đặt hàng trong BigCommerce. Ngoài ra, bạn sẽ có thể thêm một mức giá cụ thể cho từng tùy chọn. Nếu không có kết nối, các tính năng này sẽ bị hạn chế. Tìm hiểu thêm tại đây. Details

We suggest connecting your Zakeke attribute to an option or modifier in your BigCommerce. By connecting the two, you ensure that your customers see all the selected options in their cart and that the attributes/options selected are included in the order in BigCommerce. Plus, you'll have the ability to add a specific price for each option. Without connection, these features will be limited. Learn more here.

Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke của mình với một tùy chọn hoặc công cụ sửa đổi trong BigCommerce của mình. Bằng cách kết nối cả hai, bạn đảm bảo rằng khách hàng của mình thấy tất cả các tùy chọn đã chọn trong giỏ hàng của họ và các thuộc tính / tùy chọn được chọn được bao gồm trong đơn đặt hàng trong BigCommerce. Ngoài ra, bạn sẽ có thể thêm một mức giá cụ thể cho từng tùy chọn. Nếu không có kết nối, các tính năng này sẽ bị hạn chế. Tìm hiểu thêm tại đây.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:29:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest connecting your Zakeke attribute to an option in your Shopify store for a seamless experience. By connecting the two, the values for that option along with the prices are automatically imported, and your customers will see a single product with a list of attributes/options in both the cart and checkout. Bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke với một tùy chọn trong cửa hàng Shopify để có trải nghiệm liền mạch. Bằng cách kết nối cả hai, các giá trị cho tùy chọn đó cùng với giá sẽ được nhập tự động và khách hàng của bạn sẽ thấy một sản phẩm duy nhất có danh sách các thuộc tính/tùy chọn trong cả giỏ hàng và thanh toán. Details

We suggest connecting your Zakeke attribute to an option in your Shopify store for a seamless experience. By connecting the two, the values for that option along with the prices are automatically imported, and your customers will see a single product with a list of attributes/options in both the cart and checkout.

Bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke với một tùy chọn trong cửa hàng Shopify để có trải nghiệm liền mạch. Bằng cách kết nối cả hai, các giá trị cho tùy chọn đó cùng với giá sẽ được nhập tự động và khách hàng của bạn sẽ thấy một sản phẩm duy nhất có danh sách các thuộc tính/tùy chọn trong cả giỏ hàng và thanh toán.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:29:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is or utilize as a starting point for further personalization. Cấu hình đặt trước là các thành phần được xác định trước của các thuộc tính và tùy chọn cho sản phẩm của bạn. Các cấu hình này đóng vai trò là lựa chọn làm sẵn mà khách hàng có thể mua nguyên trạng hoặc sử dụng làm điểm khởi đầu để cá nhân hóa hơn nữa. Details

Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is or utilize as a starting point for further personalization.

Cấu hình đặt trước là các thành phần được xác định trước của các thuộc tính và tùy chọn cho sản phẩm của bạn. Các cấu hình này đóng vai trò là lựa chọn làm sẵn mà khách hàng có thể mua nguyên trạng hoặc sử dụng làm điểm khởi đầu để cá nhân hóa hơn nữa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:29:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed to send the quotation since there is at least 1 required field empty. Không gửi được báo giá vì có ít nhất 1 trường bắt buộc trống. Details

Failed to send the quotation since there is at least 1 required field empty.

Không gửi được báo giá vì có ít nhất 1 trường bắt buộc trống.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:34:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To confirm and mint your NFT you need an active wallet compatible with Ethereum. Confirm and add your email and wallet address. Để xác nhận và đúc NFT của bạn, bạn cần một ví đang hoạt động tương thích với Ethereum. Xác nhận và thêm email và địa chỉ ví của bạn. Details

To confirm and mint your NFT you need an active wallet compatible with Ethereum. Confirm and add your email and wallet address.

Để xác nhận và đúc NFT của bạn, bạn cần một ví đang hoạt động tương thích với Ethereum. Xác nhận và thêm email và địa chỉ ví của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:34:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You're purchasing a customized product together with an NFT. Bạn đang mua một sản phẩm tùy chỉnh cùng với NFT. Details

You're purchasing a customized product together with an NFT.

Bạn đang mua một sản phẩm tùy chỉnh cùng với NFT.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Confirm and Purchase Xác nhận và mua hàng Details

Confirm and Purchase

Xác nhận và mua hàng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Skip and continue Bỏ qua và tiếp tục Details

Skip and continue

Bỏ qua và tiếp tục
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 32

Export as